Skrivelse ang Bulid Länsstyrelsen

Synpunkter ang Bulid, Uddevalla kommun

Bulid skall upphöra som övningsfält/skjutfält och frågan om vad som skall hända med området har därför aktualiserats. Länsstyrelsen har kontaktats om det finns intresse av att köpa/överta fastighet- erna som ingår i Bulids övningsområde och avsätta det som naturreservat. Kontakter har även tagits mellan Länsstyrelsen och Uddevalla kommun.
Med anledning av detta vill Uddevalla Naturskyddsförening ge sina synpunkter i ärendet.
Herrestadsfället är ett stort sammanhängande skogsområde beläget nära Uddevalla tätort. Området är mycket frekventerat och är av stor betydelse för Uddevallaborna.
I väster ligger naturreservaten Herrestadsfjället I och Herrestadsfjället II, med en areal om samman- lagt närmare 1 400 ha. Även markerna som omger reservaten har mestadels stora kvalitéer för natur och friluftsliv.
Bulids skjutfält har inte varit naturskyddat, men har varit undantaget från skogsbruk och markexploa- teringar i övrigt. Området har därför stora värden för natur och friluftsliv. Den störning som förekom- mit på området har inte äventyrat naturvärdena. Till delar har de förekommande störningarna t.o.m. varit positiva, framförallt med återkommande bränder i området.
Länsstyrelsen har genom företaget ProNatura låtit utföra en naturvärdesinventering av området. Denna inventering delar grovt in området i två delar med väg 2069 som ”avgränsning”. Slutsatserna i inventeringen är att området väster om vägen har relativt omfattande naturvärden inom de flesta naturtyper, medan området öster om vägen visar på en mer konventionell natur och bedöms ha mindre värden. Det är dock viktigt att ha med sig att inventeringen gjordes under slutet av november 2014; en period som inte är lämplig för att få en komplett bild av naturvärdena. Detta skriver också författaren i sina kommentarer. Inventeringen visar dock i stora drag på områdets värden och styrker de uppfattningar vi har om områdets kvalitéer.
2
Om Bulid skulle kunna anslutas till reservaten i väster skulle ett stort sammanhängande skyddat om- råde kunna säkerställas. Endast en mindre kil av en annan fastighet går upp mellan dessa områden. Även detta område är opåverkat av exploatering. På sikt bör därför ansträngningar göras för att även införliva detta område i det skyddade området.
Just att avsätta ett stort sammanhängande område för natur och friluftsliv skulle vara av utomor- dentligt stor betydelse. Storleken på området är viktig för att människor skall kunna röra sig längre sträckor utan att komma i kontakt med trafikerade vägar, bebyggelse, vindkraftsparker, buller, mm. Nutidsmänniskans behov av att finna områden med stillhet och mer opåverkad natur kan inte övers- kattas. Sådana större sammanhängande områden är ovärderliga och är en stor bristvara idag, speci- ellt i södra Sverige.
För naturen själv är storleken på området också av väsentlig betydelse. Små reservat kan i och för sig ha stora naturvärden, men riskerar på sikt att utarmas, om kringliggande områden är torftiga och/el- ler exploaterade. Då minskar möjligheterna för arter att kunna spridas och bestånden riskerar att för- svagas och utarmas och kanske på sikt försvinna. Ett större område har mycket bättre förutsättningar att på sikt kunna hålla en rik biologisk mångfald och fungerande ekosystem.
Enligt överenskommelsen i Nagoyaavtalet (FN) har Sverige med flera länder åtagit sig att långsiktigt skydda minst 17 % av landarealen för att klara den biologiska mångfalden. I Sverige idag är ca 4 % av landarealen långsiktigt skyddad.
Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål, vilka var ämnade att uppnås till år 2020. Tyvärr ser de flesta av miljömålen inte ut att kunna uppfyllas till 2020 vare sig på nationell eller regional nivå. Att långsik- tigt skydda detta större skogsområde norr om Uddevalla skulle på ett tydligt sätt bidra till uppfyllan- det av flera av miljömålen; Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt och djurliv
Att långsiktigt skydda marker och vatten och gynna den biologiska mångfalden behöver dock inte alls betyda att området ”bara skall skyddas”. Aspekten att området skall nyttjas är mycket viktig. Det finns mängder av aktiviteter som kan göras och då kan även visst skogsbruk kunna räknas in, men då talar vi givetvis inte om dagens plantage- och kalhyggesskogsbruk utan om mer naturnära och hyg- gesfria metoder.
Bulid har utgjort s.k. riksintresse för försvaret. Herrestadsfjället väster om Bulid utgör riksintresse för friluftslivet. Säljs fastigheten bör ändringar göras i planbestämmelserna så att Bulidområdet ansluts till riksintresseområdet för friluftsliv.
Det är viktigt att styra bort exploateringar av olika slag från de centrala delarna av Herrestadsfjället och tydligt slå fast detta i den kommunala och regionala planeringen. Byggnation av olika slag, vind- kraft etc. måste styras till utkanterna av detta stora sammanhängande skogsområde.
Vi ser det som viktigt att naturen används för olika friluftsaktiviteter. Ju fler människor som använder naturen desto bättre skydd får den. Förutom de aktiviteter som finns idag med vandringar, svamp- plockning, skidåkning, orientering, fiske mm kan man tänka sig att se över ytterligare möjligheter såsom hästverksamhet, cykel mm. Givetvis måste man se över vilka områden som är lämpliga, vilka som tål mer tryck och vilka man bör vara mer varsam med. Vi är angelägna om att bidra i sådana dis- kussioner och utveckla området. Vi ser det som viktigt att alla intresseföreningar som nyttjar områ- det samtalar med varandra och skapar förståelse för att varandras intressen för kunna stärka hela denna sektor.
Området har stora kvalitéer och är lätt att nå. Det finns redan mycket bra startpunkter för friluftsliv på Herrestadsfjället och det är Klämman och Åleslån. Det som är nackdelen med dessa områden är
3
att de i princip kräver att man tar sig dit med bil. Med Bulid öppnar sig ytterligare möjligheter. Områ- det vid Nyckelås skulle kunna utgöra ytterligare en ”port” in mot området och skulle också kunna gö- ras tillgängligt med buss, så att friluftslivet inte behöver vara bilberoende. Redan idag finns busshåll- plats på relativt nära avstånd från Bulid. Vid Nyckelås finns fina utvecklingsmöjligheter med de bygg- nader och parkeringsplatser som finns där; naturrum, café, omklädningsrum, kanske lägerverksam- het skulle kunna vara några av de möjligheter som skulle kunna öppna sig.
Jämför man med kostnaden för att köpa in ett motsvarande stort område från en privat ägare är skill- naderna avsevärda. Detta gör att marköverlåtelsen är ekonomiskt mycket fördelaktigt och ett tillfälle att ta vara på.
Oexploderad ammunition i marken gör också att detta är ett problemområde för exploatering, vilket också talar också för att området avsätts som naturreservat och friluftsområde-
Vi ser det också som fullt möjligt att ha ett visst skogsbruk på vissa delar, men då är det fråga om ett naturnära skogsbruk som bygger på hyggesfri metodik och långsiktig naturvårdshänsyn. Att ha ett visst skogsbruk med denna inriktning på delar av området skulle kunna ge intäkter till skötsel och för- valtning, samtidigt som det skulle kunna användas i ett pedagogiskt syfte.
Om det skulle bli aktuellt med planer på någon form av byggnation, vindkraftsetablering etc. bör detta förläggas till östra sidan av vägen, d.v.s. mot Havskurenområdet. Naturreservatet kan, men be- höver inte omfatta hela området öster om vägen. Exploatering kan om det behövs mark förläggas i detta område, men givetvis bör förutsättningarna först utredas. Förläggs exploateringar i stället till de centrala delarna av detta fantastiska område förstörs hela den unika möjlighet som vi har framför oss.
Området skulle kunna bli en attraktion; en tätortsnära stor vildmark som skulle kunna betyda mycket för Uddevallas attraktionskraft.
För Länsstyrelsen och Uddevalla kommun är det viktigt att ta chansen att ge detta stora samman- hängande område ett långsiktigt skydd.
Uddevalla 2015-02-04
Uddevalla Naturskyddsförening