Insändare väg 161

Sekundjakt förblindar möjligheter för väg 161

 I samrådshandlingen för väg 161 har Trafikverket satt kravet att vägen skall uppfylla standarden för 100-väg. Vi i Naturskyddsföreningen undrar vad det är som säger att vägen måste ha 100 km/h som standard?

 Varför går det inte bra med 80 väg när det idag är 70 km/h som gäller? Hur hade förutsättningarna sett ut om detta alternativ hade funnits med? Förslag på 80-väg var för övrigt med i förstudien.

En 80-väg kan uppfylla alla krav på trafiksäkerhet och framkomlighet för alla typer av trafikanter. När väg 161 gjordes om mellan Torp och Holma valdes 80 som hastighet men det är uppenbarligen viktigt att det går fortare mellan Rotviksbro och Bäcken.Vad hade hänt med kostnaderna, miljöpåverkan, boendemiljö mm om 80-väg hade utretts som alternativ?

Det man lätt kan se är att om hastigheten justeras till 80 km/h så minskar olycksriskerna och bullret. Dessutom minskar bränsleförbrukningen och miljöpåverkan. En justering av hastigheten till 80 km/h skulle öka restiden med ca 30 sek, jämfört med den föreslagna hastigheten. En obetydlig ökning i tid om man väger in ovanstående faktorer. Att inte ha med detta högst relevanta alternativ i underlaget rycker undan möjligheterna att fatta kloka och väl underbyggda beslut för vår framtid.

En förbättrad 80 km väg i befintlig sträckning med separat gång och cykelväg är det alternativ som bäst tillgodoser miljö och naturvärden, kulturlandskap, friluftsliv, trafiksäkerhet och kollektivtrafik.