Debattartikel väg 161

Behåll men uppgradera väg 161 vid Rotviksbro!

Uddevalla Naturskyddsförening tycker det är positivt att Trafikverket vill ge goda förutsättningar för kollektivtrafiken, för gång och cykeltrafik samt öka säkerheten på väg 161. Man behöver dock inte göra en helt ny vägsträckning för att uppnå detta. Syftena kan nås genom att förbättra nuvarande väg vilket även samrådshandlingen visar.

Vid en genomgång av konsekvenserna för natur och miljö i samrådshandlingarna framstår det med all önskvärd tydlighet att nybyggnation är det absolut sämsta alternativet. Med en ombyggnad minskas restiden med ca 40 sekunder och med nybyggnation ca 1 minut. Detta innebär en skillnad på endast 20 sekunder. Effekterna på miljö och natur bli helt absurda för dessa 20 sekunder. Och vad skall man göra med 20 sekunder? De går inte att spara. En ombyggnad av befintlig väg är det enda rimliga.

Samrådshandlingen framhåller att det är dyrast att bygga om befintlig väg. Det är självklart att det blir så om man sätter värdet till 0 kronor för att producerande jordbruksmark läggs under asfalt, att fragmenteringen av landskapet ökar ytterligare, att värdefulla naturmiljöer byts ut till vägar och att de åkerbitar som blir kvar mellan vägarna blir sämre och ointressantare att bruka och därmed löper en ökad risk att falla bort. Skulle dessa faktorer tillmätas sitt rätta värde lär det inte vara möjligt att komma fram till att det är billigast att bygga en ny väg.

Det är mycket negativt att Trafikverket lägger förslag som innebär att man använder produktiv jordbruksmark till att bygga väg, speciellt när det som nu finns en annan möjlighet som ger önskad effekt vad det gäller bättre förutsättning för kollektivtrafik, – gång och cykeltrafik samt ökad trafiksäkerhet, men med bibehållen förutsättning för en levande landsbygd. Från 2005 fram till 2012 har jordbruksmarken i Sverige minskat med 167 800 hektar dvs. – 5,2 % (JO 10 SM 1301). Från 2010 till 2012 minskade antalet jordbruksföretag mellan 2,1 och 20 hektar med 2 101 st. dvs. – 3,8 %. , enl. Lantbruksregistret.

Det är viktigt både ur ett lokalt och globalt perspektiv att vi värnar om den jordbruksmark vi har. Om vi minskar vår förmåga att odla egna grödor ökar vårt beroende av import och transport. Med en helhetssyn på nytta ur ett bredare hållbarhetsperspektiv skulle naturligtvis utredningen i stället kommit fram till att det enda rimliga och mest samhällsekonomiska är att uppgradera nuvarande väg.

Tänk om – tänk rätt!